Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 860 vrijgesteld van BTW

(Exclusief eventueel aan te schaffen literatuur)

ECTS

4 ECTS

Geluid- en emissieberekening (GEB21)

Deze module heeft tot doel om cursisten te leren over de externe effecten van verkeer, waaronder met name geluidhinder en luchtverontreiniging. Hierbij wordt aandacht besteed aan de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer, de omvang en effecten van geluidhinder, de chemische achtergrond van luchtverontreiniging, het uitvoeren van akoestisch onderzoek en maatregelen om geluidhinder en luchtverontreiniging terug te dringen.

De student is na afloop van deze module in staat om:

  • milieuvraagstukken die samenhangen met verkeer en vervoer in kaart te brengen en te beoor­delen, rekening houden met de van toepassing zijnde procedurele eisen;
  • de gereedschappen te gebruiken, waarmee geluidhinder, gezondheidsrisico’s en de ernst van verkeershinder kunnen worden ingeschat;
  • de gemeten effecten te toetsen aan wettelijke normen;
  • relevante maatregelen voor te stellen.

 

De module wordt afgerond met een opdracht.

 

Terug naar overzicht