Data

Deze module bestaat uit 6 lesdagen van elk 3 uur.

Lesdata:
- 26 okt. 2018  v.m.
- 16 nov. 2018 v.m.
- 30 nov. 2018 v.m.
- 14 dec. 2018 n.m.
- 11 jan. 2019  v.m.
- 1 feb. 2019   v.m.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€  1.720 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel zelf aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

8 ECTS

Netwerkmanagement (VMM41)

Deze module heeft tot doel om studenten te leren concrete regelscenario’s te maken voor incidentele en structurele doorstromingsproblematieken op het regionale wegennet, waar vele wegbeheerders en stake holders bij betrokken zijn. Actuele beleidsvoornemens op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau met betrekking tot dynamisch verkeersmanagement vormen hierbij het uitgangspunt en kunnen waar nodig worden bijgesteld. Hierbij worden de nieuwste (inter)nationale inzichten betrokken en wordt onderscheid gemaakt naar een strategisch, tactische en operationeel niveau van handelen.

Na afloop is de student in staat om:

  • de verkeersdoorstroming op zowel hoofd­wegen als in (inter-)stedelijke netwerken te optimaliseren, waarbij het hele proces van probleem­signa­lering tot en met de evaluatie aan de orde komt;
  • de actuele (inter)nationale ontwikkelingen in de auto-industrie en op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement te betrekken in zijn afwegingen;
  • dwarsver­banden te leggen tussen verkeers­mana­ge­ment op operationeel, tactisch en strategisch niveau;
  • deel te nemen aan het onderhandelingsproces, dat in het kader van gebiedsgericht benutten wordt doorlopen;
  • verkeersverwachtingen op te stellen en op de gevolgen daarvan pro-actief te reageren;
  • een concreet regelscenario op te stellen en uit te werken voor een denkbare situatie op het Nederlandse wegennet.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven modules