Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

Lesdata:
13 sept. 2019 - v.m.
27 sept. 2019 - v.m.
11 okt. 2019 - v.m.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 860 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Ruimtelijk juridisch kader (OGR21)

Als verkeerskundige komt u met veel wet- en regelgeving in aanraking op gebieden buiten de verkeerskunde. Denk bijvoorbeeld aan de Waterwet, de Wet ruimtelijke ordening of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Tijdens de module ruimtelijk, juridisch kader schetsen wij u het brede kader van ruimtelijke ordenings- en omgevingsrecht.

We maken voor u inzichtelijk wat de relevantie van deze wetgeving is voor verkeersprojecten en leren u belangen, randvoorwaarden en struikelblokken te signaleren. Het bestemmingsplan is het kernonderwerp van deze module, omdat dit plan een centrale plaats inneemt als instrument binnen de Ruimtelijke Ordening. Aan de orde komt onder andere:

  • functie en status bestemmingsplan;
  • inhoud van een bestemmingsplan;
  • bestemmingsplanprocedure;
  • bestemmingsplanvormen en afwegingskader.

Er wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de rol van verkeer in het bestemmingsplan. Wat doet verkeer in een bestemmingsplan en hoe bepaalt deze de inhoud van het plan? Wat voor knelpunten leven er in de praktijk? Daarnaast krijgt u inzicht in de veelheid van procedures en onderzoeken, die doorlopen en uitgevoerd moeten worden voordat men tot een bestemmingsplan komt. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke structuurvisie, het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan, de MER-procedure, onderzoek naar geluid en luchtkwaliteit en het bepalen van de verkeersstromen. Buiten de colleges gaat u zelf aan de slag met het in beeld brengen van de samenhang van deze procedures en onderzoeken aan de hand van een concrete casus. De module wordt afgesloten met een toetsopdracht.Terug naar overzicht

Inschrijven modules