Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur.

De module wordt weer aangeboden in studiejaar 2019 - 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

De kosten voor deze module:
€ 860 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Ruimtelijke ontwikkeling (RO32)

Binnen dit vak wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen: 

Nationaal ruimtelijk beleid (Rijk)
Op hoofdlijnen geeft het rijk richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Daarbij richt het zich primair op rijksbelangen. Welke dat zijn (en hoe gedetailleerd het rijk zich bemoeit met de ruimtelijke inrichting op decentraal niveau) is afhankelijk van politieke keuzen die het kabinet maakt (in samenspraak met de Kamer).

Provinciaal en regionaal beleid
Wat is de rol van de provincie binnen de ruimtelijke ontwikkeling?

De essenties van het vak zijn:

 • ruimtelijke ordening in historisch perspectief;
 • rol en verantwoordelijkheden van de overheidslagen en andere partijen in de ruimtelijke ordening;
 • proces van totstandkoming van beleid en de uitvoering ervan;
 • ruimtelijke plannen en visies: onder andere bestemmingsplan, streekplan, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, masterplan, structuurvisies, PVVP;
 • inhoudelijke thema’s ruimtelijk ordeningsbeleid op rijksniveau;
 • analyse van de ruimtelijke context (gemeenten en andere overheden) voor lokale projecten, inclusief te onderzoeken aspecten en consequenties van de ruimtelijke context voor lokale projecten;
 • juridische haalbaarheid van ruimtelijke plannen, sectorale regelgeving, procedures en planschade;
 • ruimtelijke consequenties van verkeer- en vervoeractiviteiten.

Na afloop is de student in staat om:

 • aan te geven welke ruimtelijke (beleids)plannen relevant zijn binnen zijn eigen praktijk en hiermee in het planproces van projecten rekening te houden;
 • de rol van de verschillende bestuursniveaus en de inhoud van hun beleidsplannen op juiste waarde te schatten qua juridische doorwerking op andere plannen en de rol van de verschillende actoren te doorzien; 
 • ruimtelijke plannen te ‘lezen’ en de vertaalslag te maken naar het eigen project;
 • ruimtelijke beleids- en uitvoeringsplannen te verkennen, maken en toetsen en tijdig het benodigde draagvlak bij betrokkenen te creëren, zodat tijdig mogelijke knelpunten worden gesignaleerd en kunnen worden opgelost;
 • in te schatten welke wet- en regelgeving van invloed kan zijn op zijn plan/project, zodat hij hier vroegtijdig op kan anticiperen, het juiste (formeel juridische) proces in gang kan zetten en het procesverloop kan inschatten;
 • in te schatten welke ruimtelijke consequenties zijn eigen verkeer- en vervoeractiviteiten hebben.

 

Terug naar overzicht