Data

Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur en wordt afgesloten met een tentamen.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeisen

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module:
€ 1.100,- vrijgesteld van BTW
(inclusief lesmateriaal)

ECTS

4 ECTS

Verkeersbeleid (VBL10)

Eén van de taken van de overheid is het ontwikkelen en vaststellen van beleid. Dit beleid vormt de kaders waarbinnen naar oplossingen en maatregelen worden gezocht. Verkeerskundige oplossingen en maatregelen komen namelijk niet zomaar uit de lucht vallen. Voordat er voor een maatregel gekozen wordt, zijn al veel stappen doorlopen en hebben verschillende personen en partijen de kans gehad of gegrepen om het beleid (mede) vorm te geven. In deze basismodule wordt u de stappen in de beleidscyclus geschetst aan de hand van verkeerskundige voorbeelden. De inhoud van verkeerskundige plannen en de procedures op de verschillende overheidsniveaus (rijk, provincie, gemeente) wordt behandeld en we staan stil bij de belangen van partijen die betrokken zijn in het beleidsproces. 

De student is na afloop van dit vak in staat om:

  • relevant beleid te inventariseren en de consequenties van dit beleid voor zijn eigen projecten in te schatten;
  • bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden rekening te houden met vigerend beleid;
  • aan te geven op welke manier aanverwante werkterreinen (RO, economie, welzijn e.d.) van invloed zijn op het verkeersbeleid en vice versa;
  • uit te leggen wat de rollen, taken en bevoegdheden zijn van de overheidslagen en hoe de door­wer­king van nationaal tot lokaal plaatsvindt;
  • aan te geven welke actoren van invloed zijn op de vorming en uitvoering van verkeersbeleid en wel­ke middelen, bevoegdheden deze actoren tot hun beschikking hebben om deze invloed uit te oefenen;
  • uit te leggen welke plannen, (plan)procedures en beleidsprocessen de overheidslagen maken en door­lopen;
  • aan te geven welke consequenties planprocedures en ruimtelijke ordeningsplannen hebben voor een verkeerskundig project.

De module wordt afgesloten met een tentamen.

Terug naaar overzicht

Inschrijven modules