Data

Deze module bestaat uit 4 dagdelen van elk 3 uur.

De module wordt weer aangeboden in het voorjaar van 2020.

Instroomeien

Geen instroomeisen

Kosten

Kosten voor deze module
€ 1.075 vrijgesteld van BTW

(exclusief eventueel aan te schaffen lesmateriaal)

ECTS

5 ECTS

Verkeerskundig ontwerp (VOW21)

Aan de start van deze module wordt kort de principes en ontwerpeisen van Duurzaam Veilig toegelicht. Vervolgens wordt ingezoomd op de wensen van de verschillende weggebruikers met betrekking tot de inrichting van een weg. Een fietser heeft immers andere wensen dan een bestuurder van een auto of een landbouwvoertuig. Naast weggebruikers kent (de omgeving van) een weg ook andere gebruikers, zoals bewoners en ondernemers. De belangen van deze gebruikers moeten ook in de inrichting van de weg meegenomen worden. Vervolgens wordt stilgestaan bij verschillende kruispuntvormen. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende vormen en hoe bepaal je nu wat de beste vorm is voor een specifieke locatie? Aan het einde van de module gaat de docent in op de ontsluitingsstructuren van woongebieden, waarbij de functie en categorie van de weg een essentiële rol vervullen. Hoe groot kan een woongebied zijn in relatie tot de verkeersafwikkeling en het verkeersaanbod op de woonstraten en de ontsluitende straten?

U bent na afloop van de module in staat om:

  • verkeerskundige ontwerpvraagstukken planmatig op te pakken met een goede onderbouwing;
  • een keuze voor een (ontwerp)oplossingsrichting te onderbouwen met goede argumenten;
  • de principes van Duurzaam Veilig en de ontwerpeisen van Duurzaam Veilig toe te passen bij het maken van een schetsontwerp of bij het onderbouwen van ontwerpkeuzes;
  • de wensen van vervoersmodaliteiten en gebruikersgroepen te verwerken in een verkeerskundig schetsontwerp of bij het onderbouwen van ontwerpkeuzes;
  • te beoordelen of de principes en ontwerpeisen van Duurzaam Veilig en wensen vanuit vervoersmodaliteiten en gebruikersgroepen zijn toegepast in een verkeerskundig ontwerp.

Gedurende de module doorloopt u in groepsverband het ontwerpproces aan de hand van een toetsopdracht. U verdiept zich thuis in de vraagstelling en vergaart informatie die u nodig hebt om tot een goed ontwerp te komen. Tijdens het laatste college wordt in de les door u samengevat wat uw aanpak is geweest, welke resultaten er zijn geboekt en welke ontwerpvoorstellen u heeft. U krijgt feedback van de docent en andere deelnemers en rond vervolgens thuis de opdracht af.

Terug naar overzicht

Inschrijven modules