Ga snel naar:

Visie op ons Onderwijs

NOVI Verkeersacademie is met haar verkeerskunde opleidingen een bijzondere, niet gesubsidieerde aanbieder in het hoger onderwijs. Het initiatief hiervoor kwam voort uit een aan­spre­kende visie op de toekomst, waarin deeltijdonderwijs, het bedienen van een grote groep door- en zij-instromers en een bewuste focus op de brede verkeerskunde de onderscheidende kenmerken zijn. De belangrijkste pijlers onder deze visie zijn:

1. Tweede kans onderwijs: in de aanpalende werkvelden is een groep mensen werkzaam, die pas later in hun carrière de behoefte ontwikkelt om binnen het verkeerskundige werkveld actief te worden. Dergelijke mensen hebben veelal een mbo+-functie, zitten in ‘het spitsuur van het leven’ en willen een verkeerskundige opleiding naast hun baan gaan volgen. Wij bieden hen een aantrekkelijke en passende opleiding, waarbij zij zelf kunnen aangeven op welk niveau en in welk tempo zij hun opleiding willen afronden.
   
2. Life Long Learning: de maatschappij hecht veel waarde aan medewerkers die zich blijven ont­wikkelen en stelt daar allerlei faciliteiten voor beschikbaar. De inspanningen die werk­ge­vers en werknemers hiervoor doen worden steeds minder ‘vrijblijvend’, waardoor een ‘bewijs van deelname’ niet langer soelaas biedt, maar de verdere professio­nalise­ring om wettelijke erkende en geaccrediteerde opleidingen c.q. getuigschriften vraagt.
   
3. Doorlopende leerlijnen: in het verkeerskundige werkveld is er behoefte aan medewerkers die over een gedegen basiskennis van de Verkeerskunde beschikken en zelfstandig allerlei uitvoerende werkzaamheden kunnen verrichten, zonder dat ze meteen een volledige bachelor-opleiding hoeven te hebben afgerond. Onze opleidingen en leerlijnen lopen in elkaar over, waarbij de student zelf kan bepalen tot welk niveau hij zijn werk- en denkniveau wil verhogen. Elke stap wordt met een diploma of getuigschrift afgerond. Sommigen lassen een tijdelijk rustpunt in, om enkele jaren later een vervolg­programma op te pakken.
   
4. Focus op Verkeerskunde: waar de andere (voltijdse) mobiliteitsopleidingen zich in toe­ne­mende mate richten op een brede opleiding ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ of ´Built Environment´, kiezen wij bewust voor de exclusieve oriëntatie op Verkeerkunde en Mobiliteit. Ener­zijds omdat onze doelgroep al in dit werkveld actief is en bewust kiest voor ‘Verkeers­kun­de’, anderzijds omdat de verwach­ting is dat – als gevolg van de bredere oriëntatie van de andere (voltijds)opleidingen Mobiliteit – er behoefte blijft aan een dergelijk gespe­ciali­seer­de opleiding.
   
5. Blended learning: ons onderwijs is gebaseerd op de modernste onderwijskundige inzichten en biedt een mix van contact onderwijs, thuis leren, projecten, stages en coaching. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, en kan daarbij zowel medewerkers van de opleiding als collega´s uit het werkveld inschakelen. Nagenoeg al onze leerblokken worden niet met tentamens maar met beroepsproducten (ontwerp, berekening, nota, visie, etc.) afgerond. Verkeerskundige vraagstukken worden integraal aangepakt, omdat inzicht in de bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke kanten van verkeerskundige planvorming onmisbaar is. Naast vakinhoudelijke aspecten wordt veel aandacht besteed aan communicatie, presentatie, projectmatig werken en aan de beroepshouding.
   
6. Meester/gezel-principe: (ook) het verkeerskundige werkveld heeft behoefte om de kennis en ervaring van ervaren verkeerskundigen door te geven aan studenten die het werkveld als beginnend beroepsbeoefenaar binnenstromen. Al onze docenten worden op hun actuele expertise, didactische kwaliteiten én enthousiasme voor het vak geselecteerd, waardoor de ervaringsuitwisseling letterlijk vanaf de eerste collegedag in elk leerblok plaatsvindt.